Israeli Investigation
Zoabi refuses to cooperate with Israeli investigation committee
Hamas leader skeptical of Israeli investigation on attacked Freedom Flotilla
Davutoglu: Turkey does not trust the Israeli investigation committee